p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)

تفسير قرآن، تفاسير قرآن

<در این بخش تفاسیر قرآن طی قرون گذشته معرفی میشوند. برای جستجو در متن تفاسیر به جستجوی تفاسیر مراجعه کنید.