p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | تفسير قرآن، تفاسير قرآن

تفسير قرآن، تفاسير قرآن

<در این بخش تفاسیر قرآن طی قرون گذشته معرفی میشوند. برای جستجو در متن تفاسیر به جستجوی تفاسیر مراجعه کنید.


موضوع اصلی: معرفی تفاسیر
موضوع فرعی: تفاسیر قرن ششم

عنوان: البصائر فی وجوه و النظائر

از ش-ی-خ ظ-ه-یرالدین ابوجعفر محمد (زنده در 577 ق) فرزند محمود نیشابوری مفسر و ادیب شیعی.
تفسیر مورد بحث به زبان فارسی در معانی مختلفه الفاظ قرآن کریم مرتب بر حروف الف باء دارای اصطلاحات تفسیر است.
و بر حسب موضوع به چند فصل تقسیم شده است.
در ف-ه-رس-ت آستان قدس رضوی درباره این تفسیر نوشته شده است : یکی از نسخ قدیم و مهم فارسی که بسیار کمیاب است همین تفسیر البصائر فی وجوه و نظایر می باشد و اهمیت آن از لحاظ ت-طور زبان و نثر فارسی محتاج به شرح نیست زیرا کتابی که در قرن ششم هجری به زبان فارسی پاک خراسان نوشته شده باشد برای دوستداران زبان فارسی کتابی بدین خوبی و جامعیت در باب خ-ود ت-الیف نشده است، از لحاظ موضوع و علوم قرآنی نیز بصائر کتاب پرارزش و نفیسی است به خ-ص-وص ک-ه ش-ی-وه تالیف و تدوین آن با سایر تفسیرها فرق دارد (فهرست کتب خطی آستان قدس، 1/412). ن-س-خ-ه ه-ای متعددی از این تفسیر امروز در دست است از جمله نسخه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (شماره 1214) و نسخه موزه بریتانیا, نسخه کتابخانه پاریس، نسخه انجمن آسیایی بنگال.
م-ن-اب-ع : ال-ذری-ع-ة، 3/122; فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 21; کشف الظنون، 1/246; مفسرین شیعه، 101; لباب الالباب، 233 و 619; فهرست ایوانف، 1/463.