p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | تفسير قرآن، تفاسير قرآن

تفسير قرآن، تفاسير قرآن

<در این بخش تفاسیر قرآن طی قرون گذشته معرفی میشوند. برای جستجو در متن تفاسیر به جستجوی تفاسیر مراجعه کنید.


موضوع اصلی: معرفی تفاسیر
موضوع فرعی: تفاسیر قرن پانزدهم

عنوان: البیان فی تفسیر القرآن

اث-ر آیت اللّه سید ابوالقاسم خوئی (1317 - 1413 ق) فرزند سید علی اکبر موسوی خوئی نجفی، از ائمه فتوی و مراجع تقلید شیعیان جهان و زعیم حوزه علمیه.
ت-ف-سیر مورد بحث در یک مجلد به زبان عربی و شیوه استدلالی و کلامی شامل مقدمه و مباحث قرآن پژوهی مختلف و سپس تفسیر سوره حمد است.
م-ؤل-ف در اث-ر خ-ود نخست مدخل تفسیر را نگاشته که شامل خطبه کتاب و بیان علت تالیف این ت-فسیر است و دارای چهارده فصل می باشد که هر فصلی به چند فرع مستقل تقسیم می گردد و ن-ی-ز هر یک فصل دارای بحث تحلیلی بسیار مهم در کلیات و معارف قرآن مجید و عظمت اسرار کونیه و تشریعیه و نواحی اعجاز و امتیازات این کتاب آسمانی و اختلافات قراءآت و استدلال علمی و تحقیقی و عقلی بر عدم وقوع تحریف.
اه-م م-ب-اح-ث این اثر عبارتند از: 1) بحث مؤلف در فضیلت قرآن و عجز انسان از توصیف قرآن و طریق معرفت به تفسیر قرآن.
2) اعجاز قرآن : مؤلف در این فصل به اعجاز قرآن و اتقان معانی آن و اسرار نهفته اش پرداخته است.
3) اوهام حول اعجاز قرآن، در رد و تخطئه نظریه صرفه.
4) س-ایر معجزات، بشارت و خبر نبوت رسول اکرم (ص) در تورات و انجیل، اسلام آوردن بسیاری از یهودیان و نصاری.
5) سخنی در باره قاریان هفتگانه.
6) نگاهی به قرائتهای قرآن و ضرورت بر تواتر آنها و موضوع احرف سبعه و کیفیت قراءآت در نماز.
7) آیا قرآن بر هفت حرف نازل شده است.
8) مصون ماندن قرآن از هرگونه تحریف و کم و کاست.
م-ؤل-ف ب-ح-ث م-بسوطی در اثبات عدم تحریف و تصریحات اعلام امامیه به عدم تحریف به میان می آورد.
9) در باره گردآوری و کیفیت جمع آوری قرآن.
10) حجیة ظواهر و اخذ به ظاهر قرآن.
11) ن-سخ در قرآن، معنی لغوی و اصطلاحی نسخ، اقسام سه گانه نسخ، آیه متعه و دلالت به جواز نکاح متعه.
12) ب-داء در هستی، بحث در علم الهی ازلی است و تنافی با قدرت او ندارد, بداء نزد شیعه امامیه، اقسام قضاء الهی.
13) اصول کار تفسیر, قرآن، بطلان اعتماد بر ظن.
14) حدوث قرآن و قدمت آن، بحث در صفات باری تعالی.
سپس مؤلف به تفسیر سوره الحمد پرداخته است.
ن-خست محل نزول سوره را بحث کرده و بعد فضیلت و عدد آیات آن سپس به اندیشه و آرمان این سوره می پردازد و بعد به تفسیر بسمله و آغاز تفسیر الحمد شروع نموده و سبک او چنین است که پس از ذکر آیه نخست قراءات را بیان می کند و بعد لغت و اعراب را سپس به نحو مبسوط به تفسیر آیه می پردازد و اساس شیوه او تفسیر قرآن با قرآن می باشد.
و شیخ کاتب طریحی تاریخ تالیف این تفسیر را چنین به نظم آورده است.
رب ال-س-م-اء ان-زل قرآنه علی النبی المصطفی الخاتم تفسیره (البیان) ارخ و قل خیر البیان من ابی القاسم این تفسیر تاکنون بیش از ده بار در نجف اشرف و بیروت به طبع رسیده است.
در ط-بع هشتم انتشارات دارالزهراء در پایان تفسیر سوره الحمد مؤلف بیست و شش تعلیقه بدان اف-زوده اس-ت ک-ه ت-علیقه اول در منابع حدیث ثقلین و تعلیقه بیست و ششم منابع روایة شفاعت می باشد.
اث-ر ق-رآن پژوهی دیگر مرحوم آیت اللّه خویی تفسیر نفحات الاعجاز نام دارد, در یک مجلد به زبان عربی.
م-ؤل-ف در ای-ن اث-ر پ-اس-خ و رد مبسوطی به کتاب حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز تالیف فردی آمریکائی به نام نصیرالدین الظافر به سبک کلامی و ادبی و استدلالی داده است.
این تفسیر در 1382 ق تجدید طبع یافته است.
منابع : تفسیر البیان ; تفسیر و تفاسیر جدید, 198; الذریعة، 24/246; معجم الدراسات القرآنیة، 44 و 305; م-ع-ج-م ال-م-ؤمنین العراقیین، 1/64; نقباء البشر, 1/71; معجم رجال الفکر, 169; معارف الرجال، 1/285.