p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | آموزش قرآن كريم

آموزش قرآن کریم

درس پانزدهم
هدف ارسال پيامبران
در اين درس آشنا مي شويم با:
1. وحدت دعوت انبيا (عليهم السلام) در طول تاريخ
2. اهداف اصلي ارسال پيامبران (توحيد و عبادت خداوند، هشدار به آخرت، برپايي عدالت)
3. ضرورت ارسال پيامبران

آيات درس را قرائت کنيد.
سوره نساء آيه163الي 165
سوره نحل آيه 36
سوره احزاب آيه 45 و 46
سوره مؤمنون آيه 15
سوره حديد آيه 25

به کمک معناي کلمات زير آيات درس را ترجمه کنيد.
أَسبَاط: جمع سبط،نوه ها،پيامبران از نسل حضرت يعقوب عليه السلام
سِرَاج: چراغ
رَفيِعُ الدَّرَجَات: بالابرنده رتبه ها
يُلقي: القا مي کند
يُلقِي الرُّوحَ: وحي و پيام الهي را القا و ابلاغ مي کند.
يَومَ التَّلاقِ: روز ملاقات،يکي ازنامهاي روز قيامت.

بيان آيات
همه شرايع و اديان الهي داراي اصول و مقصد واحدي بوده و همه پيامبران الهي بر يک راه رفته اند. از ميان انبياي الهي، قرآن کريم نام تعدادي را ذکر نموده و هدف از ارسال آنان را يکي مي داند و از مردم خواسته است که به دعوت يگانه همه پيامبران ايمان آورند؛يعني به خدا و آنچه بر آخرين پيامبر الهي و پيامبران پيشين نازل شده است، ايمان آورده و بين هيچ يک از آنان تفاوتي نگذاشته و تسليم خداوند باشد.
/پاورقي 1. آيه136 سوره بقره./
قرآن کريم پيامبران الهي را در آياتي با عبارت (رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنذِريِنَ) توصيف نموده و در آياتي ديگر اهداف رسالت آنان را با تفصيل بيشتري در قالب سه هدف روشن بيان کرده است.اول آن که پيامبران مبعوث شده اند تا راه بندگي خدا را به مردم بياموزند و آنان را از شرک و طاغوت دور سازند؛ ديگر ان که آنها را نسبت به رستاخيز بزرگ الهي و زندگي در جهان آخرت هشدار داده و آماده کنند؛ و سوم آن که معيار و ميزان قسط و عدالت را به جامعه بشري ارزاني دارند. از اين رو بدون پيروي از پيامبران نه راه بندگي خدا و رشد و تعالي بر بشر روشن خواهد بود، نه سعادت ابد ي او تضمين مي شود و نه حتي در زندگي دنيا عدالت بر قرار خواهد بود. قرآن کريم مي فرمايد: اگر پيامبران از جانب خداوند براي هدايت نمي آمدند، مردم مي توانستند عليه خداي رحمان حجت و دليل داشته باشند و بگويند: پروردگارا! چرا پيش از آن که ما گمراه شويم و طعم خواري و زبوني را بچشيم، براي هشدار ما پيامبري نفرستادي تا آيات تو را بر ما ارائه دهد و با پيروي از آن در مسير حق گام نهيم؟!
/پاورقي 2. طه آيه134./
از اين رو خداي سبحان با ارسال پيامبران، حجت خود را بر بشريت تمام نموده و با ارائه شريعتهاي آسماني راه سعادت را بر روي آنان گشوده است. اين نکته خود ضرورت وجود اين راهنمايان الهي را روشن مي سازد. اين شريعتها به اسلام پايان يافته و سلسله انبياي الهي به پيامبر اسلام ختم شده است. قرآن کريم نيز آخرين کتاب آسماني است و خداي رحمان و فرشتگان بر حقانيت آن گواهند.
/پاورقي 3. نساء آيه 166./
ايمان به پيامبران الهي، موجب خير و سعادت انسان در دو جهان است. قرآن کريم پس از بيان ضرورت وجود انبيا و اتمام حجت الهي، همگي انسانها را مورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد اي مردم، اين رسول الهي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله با معيار حق به نزد شما آمده است. بدو ايمان آوريد که خير شما در آن نهفته است. صلاح و سعادت دنيا و آخرت شما در گرو آن است. اگر هم بدو کفر ورزيد بدانيد که ضرري متوجه خداي بزرگ نمي شود. همه آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست.
گر جمله کائنات کافر گردند = بر دامن کبرياش ننشيند گرد
اين شما هستيد که زيان مي بريد و موهبتي الهي را از کف مي نهيد. اين را هم بدانيد که خدا دانا و حکيم است و قرآني که از سوي اوست جز علم و حکمت و حقيقت نيست.
/پاورقي 4. نساء آيه 170./
اراده الهي بر آن است که اين دين آخرين را بر همه جهان سايه گستر سازد و بر تحقق اين امر، جامعه انساني را به آينده روشني نويد داده است. اميد آن داريم که زمان وعده نزديک باشد؛ آن قدر نزديک که ما تا چشم به اين جهان داريم شاهد برپايي آن باشيم.

پرسش
1. با توجه به آيات سوره نسا که در درس آمده است، قرآن حکمت ارسال پيامبران را چه مي داند؟
2. قرآن کريم چه اهدافي را براي ارسال پيامبران ذکر نموده است؟
3. در آيات درس، خداوند رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله را با چه صفاتي توصيف کرده است؟

پژوهش
1. در قرآن کريم نام چند پيامبر آمده است؟ آيا مي توانيد آنها را نام ببريد.
(به سوره مريم،شعرا،انبياء و نحل مراجعه نماييد.)
2. با مراجعه به معجم المفهرس در ذيل عبارت ارسلناک، صفاتي را که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله با انها توصيف شده اند بر شماريد. صفات جديدي را که يافته ايد مشخص کنيد.