p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | آموزش قرآن كريم

آموزش قرآن کریم

درس دوم
ويژگي هاي قرآن کريم
در اين درس آشنا مي شويم با:
1. ويژگي هاي قرآن در ميان کتابهاي آسماني.
2. معجزه رسمي و سند نبوت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله.
3. دعوت قرآن از همگان براي آوردن همانندي براي آن(تحدي).
4. دين و کتاب جهاني و جاودانه.
5. حفظ و حراست الهي از قرآن مجيد.

آيات درس را قرائت کنيد.
سوره إسراء آيه 88.
سوره هود آيه 13.
سوره بقره آيه 23.
سوره فصلت آيه 41و42.
سوره حجر آيه 9.

به کمک معناي کلمات زير، آيات درس را ترجمه کنيد.
أَم: يا، بلکه
يقُولُونَ افتَراهُ: مي گويند آن را (پيامبر) خود ساخته و به دروغ (به خدا) نسبت داده است.
فَأتُوا بِ: پس بياوريد.
مُفتَرياتٍ: ساختگي، سوره هاي ساختگي.
شُهدَاءَکُم: گواهانتان، در اني جا يعني کساني که مي توانند سوره اي بسازند و گواه ادعاي کافران باشند.
کتِابٌ عَزِيز: کتاب شکست ناپذير، کتاب خلل ناپذير.
بينَ يديه: پيش روي آن.
خَلفِهِ ي: پشت سر آن.
لا... مِن بَينِ يدَيه وَلاَ مِن خَلفِه ِي: از هيچ جانب.

بيان آيات
قرآن کتاب آسماني اسلام ويژگي هاي مخصوص به خود دارد که هيچ کتابي، حتي ساير کتب آسماني از آن برخوردار نيستند. موارد زير از اين گونه است:

1. قرآن کريم معجزه و سند نبوت پيامبر گرامي اسلام
پيامبران سفيران راستين خداي سبحانند، اينان پيام الهي را از طريق وحي دريافت مي کنند و به جامعه بشريت ارائه مي نمايند، رسولان الهي اعلام مي دارند که با علم غيب در ارتباط هستند، اين ارتباط دليل مي خواهد و چون ادعايي فوق العاده است، دليل فوق العاده طلب مي کند. خداي رحمان خود پيشاپيش، دليل و نشان در اختيار پيامبران قرار مي دهد که صحت گفتارشان روشن گردد. چنان که حضرت موسي عليه السلام، هنگامي که در وادي طور، به رسالت برگزيده شد، به فرمان ربوبي عساي خويش بر زمين افکند، بناگاه عصا به ماري جنبان و ترسناک بدل شد؛ دست خويش را به گريبان برد، چون برون آورد سپيدي دلنشيني از آن نمايان گشت.آنگاه بدو خطاب شد که: اينها دو برهان و دليل براي رفتن به سوي فرعون و سران قوم او، از ناحيه پروردگار توست. با افکندن همين عصا بود که حضرت موسي عليه السلام در صحنه مبارزه با ساحران فرعون برآنان پيروز شد و چون آنان دريافتند که آنچه موسي دارد سحر نيست، به او ايمان آورده و در پيشگاه ربوبي به سجده افتادند. پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله آخرين و برترين پيامبر الهي است که والاترين معجزه و آيت را بايد به همراه داشته باشد. آيت و دليلي را که خداي رحمان در اختيار پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله قرار داد و آن را نشان و معجزه و سند پيامبري آن حضرت خواند، همين قرآن است. البته رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله معجزات و کرامات زيادي داشته اند که در کتب مربوطه، تا 1400 مورد ذکر شده است. اما معجزه جاويدان آن حضرت که براي همه زمانها به عنوان سند نبوت اعلام شده است، قرآن کريم مي باشد. قرآن يکه تا برپايي قيامت، سند و معجزه زنده و جاويد پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله خواهد بود. پس قرآن کريم، از اين جهت با ديگر کتابهاي آسماني متفاوت است. حقانيت آن کتابها به دليلي ديگر روشن مي شد، ولي قرآن، خود گواه بر حقانيت خويش و بر رسالت پيامبر اسلام است. قرآن کريم به همين امر(تحدي) فرموده؛ يعني همگان را به آوردن همانند قرآن خوانده است، و صريحا اعلام مي دارد که: اگر تمامي جن و انس گرد هم آيند و همه توان خويش را کار گيرند، تا همانندي راي قرآن آورند، هرگز نتوانند.
قرآن کريم براي نشان دادن نواتواني کامل بشر از آوردن همانندي براي قرآن، مي فرمايد اگر مي توانيد ده سوره
/پاورقي 1. هود آيه 13./
و حتي يک سوره مانند قرآن بياوريد و باز تأکيد مي کند که: هرگز از عهده چنين کاري (آوردن يک سوره مانند قرآن) بر نخواهيد آمد.
/پاورقي 2. بقره آيه24./
آري، حق همين است، اگر افراد بشر مي توانستند همانندي براي يک سوره قرآن بياورند، مخالفين اسلام، در چهارده قرن که ا زعمر اين کتاب الهي مي گذرد دست با کار مي شدند، تا صولت قرآن را بشکنند؛ و در آن صورت اکنون شاهد دهها و صدهها کتاب و نوشتار بوديم، که مدعي برابري با قرآن باشند و نسخه هاي آن از سوي دشمنان پخش شده باشد و کوچه و بازار کشورهاي اسلامي و غير اسلامي از آن پر باشد، اما آيا اکنون حتي يک کتاب که چنين ادعايي داشته باشد دمي توان يافت؟!

2. قرآن کريم کتاب جهاني و جاودانه
قرآن آخرين کتاب الهي است که جامعه انساني را مخاطب خويش قرار داده
/پاورقي 3. يونس آيه 57./
و پيامبر اسلام را آخرين پيامبر الهي و رسول خدا بر همه جهانيان معرفي نموده است.
/پاورقي 4. احزاب آيه 40./
از آنجا که خداي رحمان قرآن کريم را آخرين سخن الهي و پايان بخش کتابهاي آسماني قرار داده، سخن خويش را با بشريت به آخر رسانيده و چيزي را در آن فروگذار نکرده است. در حالي که گروه خاصي از انسانها، در زمان محدودي، مخاطب کتابهاي آسماني قبل بودند. از اين رو به يقين قرآن کريم کامل ترين و برترين کتاب آسماني است.
/پاورقي 5. مائده آيه 88./
و پيامبر اسلام خاتم پيامبران و افضل آنان و شريعت اسلام پايان بخش همه شريعتها است.
/پاورقي 6. اعراف آيه 158./
نقش قرآن چون که بر عالم نشست = نقشه هاي پاپ و کاهن را شکست
فاش گويم آن چه در دل مضمر است = اين کتابي نيست، چيز ديگر است
چون که در جان رفت جان ديگر شود = جان چو ديگر شد جهان ديگر شود
با مسلمان گفت جان بر کف بنه = هر چه از حاجت فزون داري بده

اقبال لاهوري
3. قرآن کريم کتاب محفوظ و جاويدان
حفظ قرآن را خداي سبحان خود به عهده گرفته و صريحاً فرموده است: إنَّا نَحنُ نَزَلنَا الذِّکر وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
/پاورقي 7. حجر آيه 9./
با اين وعده الهي اطمينان مي يابيم که تمامي همين قرآني که در دست مردم است، همان قرآني است که بر پيامبر اکرم نازل شده است و براي ابديت تاريخ، در گذشته و آينده، در حفظ و حراست پروردگار بوده و از هر گزندي در امان خواهد بود؛ و جامعه انسانيت همواره اين هديه عظيم الهي را بدون هيچ فزوني و کاستي در اختيار خواهد داشت.

پرسش
1. تحدي به چه معناست و قرآن کريم به چه مقدار از اين کتاب تحدي نموده است؟
2. اگر قرآن کريم معجزه نبود، مخالفان بايد تا کنون چه کرده باشند؟
3. خداوند درباره حفظ قرآن کريم چه وعده اي داده است؟ و از آن چه نتيجه اي گرفته مي شود؟

پژوهش
1. آيه 83 سوره نساء را به دقت مطالعه نماييد، چه جهتي از اعجاز قرآن در آن مورد توجه قرار گرفته است؟
2. با مراجعه به کتاب المُعجَمُ المُفَهرَس
/پاورقي 8. کتاب المعجم المفهرس وسيله بسيار مناسبي است که براي يافتن آيات مورد نظر از قرآن کريم تنظيم شده است. شيوه کار با اين کتاب بر اساس ريشه کلمات مي باشد. کافي است که يک کلمه از آيه اي را مد نظر داشته باشيد، به ريشه آن کلمه در معجم مراجعه نموده و سپس آن کلمه را پيدا کنيد، آنگاه در بين آياتي که آن کلمه را در بر دارند آيه مورد نظر خود را به دست آوريد./
آيه (أن هو إلا ذکر للعالمين) را در قرآن کريم پيدا کنيد؛ و با توجه به آيات قبل از آن بيان نماييد که از اين آيه چه نتيجه اي درباره قرآن گرفته مي شود.