p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | آموزش قرآن كريم

آموزش قرآن کریم

درس هشتم
اقوام پس از حضرت نوح
در اين دس آشنا مي شويم با:
1. چگونگي ادامه برنامه تربيتي خداون و تشکيل مجدد کلاس
2. شباهت ها يموجود در اقوام اوليه و سر نوشت همسان آنان
3. وعده خداوند درباره آينده جامعه بشري، دين و شريعت الهي

آيات درس را قرائت کنيد.
سوره مؤمنون آيه 31 الي 42.
سوره أنبياء آيه 105

به کمک معناي کلمات زير، آيات ردس را ترجمه کنيد.
قَرن: مردم يک دوره
أَتَرَفنَا: مرفه کرديم، درناز و نعمت قرار داديم.
يعِدُ: فعل مضارع از وعد، وعده مي دهد.
هَيهَاتَ: دور است.
عَمّا قَليلٍ: بزودي.
لَيصبِحُنَّ نَادِمِينَ: سخت پشيمان مي شوند.
أَنشَأناَ: پديد آورديم.
قَرناً ءَاخَرينَ: مردماني ديگر، اقوامي ديگر.
صَيحَة: صداي مهييب همراه با عذاب مرگبار.
غُشاءً: خاشاکي.
بُعدًا: دوري، نفرين.
يرِثُ: به ارث مي برد، به ارث مي برند. اگر بعد از فعل مفرد فاعل جمع باشد، فعل نيز جمع معنا مي شود.

بيان آيات
با اخراج قوم نوح از صحنه مدرسه و کلاس دنيا، خداي رهمان همان برنامه را براي قوم ديگري به اجرا در آورد. پيامبري گرانقدر را به سوي آنان گسيل داشت، تا دستورات شريعت و دين را به آنها ابلاغ نمايد و آنان را به سوي خدا فرا خواند. سر نوشت اين قوم نيز، با قوم نوح کاملا شباهت يافت، زيرا آنان همانند قوم نوح از پيامبر خدا و دستورات الهي، روي گردان شدند و به پيروي از سران کافر خويش، با راه حق به مخالفت پرداختند. قرآن کريم، پس از قوم نوح درباره سه قوم عاد، ثمود و لوط سخن گفته است. اين اقوام يکايک به صحنه درس و آزمون وارد شدند ولي متأسفانه با برنامه خداوند و پيامبران خود که به ترتيب عبارت بودند: از حضرت هود، حضرت صالح و حضرت لوط، مخالفت کردند، از ايمان به رسالت و معاد سر باز زدند و نهايتا شايستگي حضور در مدرسه را از دست دادند. تا اين که خداوند مؤمنان آنان را نجات بخشيد و بقيه قوم را با حوادثد مختلفي عذا ب کرد و از صحنه کلاس اخراج نمود. پس از اين اقوام، خداي رحمان همچنان اقوام ديگري را، در معرض تربيت قرار داد و پيامبران خويش را به سوي آنان گسيل داشت و بدين ترتيب برنامه الهي بدون وقفه ادامه يافت، تا اين که دين خدا و راه حق در دلها نفوذ کرد و به دنبال تلاشها و تعاليم انبيا عليهم السلام بر شمار مؤمنان افزوده شد و بسياري از سنتهاي الهي در جامعه انساني جاري و حاکم گشت تا آنجا که در برخي از زمانها حکومت الهي نيز به دست بعضي از پيامبران برقرار شد. اکنون نيز که بيش از 14 قرن از زمان ظهور آخرين پيامبر الهي مي گذرد، بيشتر مردم دنيا پيرو يک يا سه دين بزرگ توحيدي مي باشند، و هر چند پيروان واقعي پيامبران حاکميت مطلق و فراگير را در دنيا در دست ندارند، اما زندگي بشر از روح تعاليم اصلي پيامبران خالي نيست و از سوي ديگر هم پيروزيهاي روز ازفون موحدين عالم، نويد فرا رسيدن وعده الهي را در پيروزي کامل حق بر باطل به همراه دارد. همان وعده اي که بر اساس آن خداوند مقرر داشته است تا از سلاله پاک پيامبر عظيم الشأن اسلام صلي الله عليه و آله، دوازدهمين و آخرين امام بر حق، پرچم نوراني توحيد را در سراسر گيتي به اهتزاز در آورد و دين الهي را بر تمامي انسانها سايه گستر سازد. قرآن در آيات مختلفي و از جمله در آيه شريفه زير مي فرمايد: يرُيدُونَ أَن يطفِئُوا نُورَ الله بِأفوَاهِهِم وَ يأبي الله إِلَّا أَن يتمُّ نُورِهِ وَ لَو کَرِهَ الکَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِا الهُدَي وَ دِينِ الحَق لِيظهِرَهُ عَلي الدِّينِ کُلِّه وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ.
/پاورقي 1. توبه آيه 32و33./
آري اين برنامه تربيتي و هدايت الهي است که اراده فرموده و تحقق آن را به جامعه انساني وعده داده است. اميد آنکه به زودي فرا رسيدن روزي را شاهد باشيم که پرچم توحيد و هدايت الهي بر تمامي جهان و جهانيان سايه گشتر باشد.

پرسش
1. سه قومي که پس از حضرت نوح با پيامبران خود مخالفت کردند چه نام داشتند و سر انجام آنها چه شد؟
2. علت اين که خداوند بعضي از اقوام را از صحنه تربيتي دنيا خارج ساخت چه بود؟
3. با توجه به آيات درس، سران قوم کافر درباره پيامبر خدا و روز قيامت چه مي گفتند؟
4. منظور از نور الهي و اتمام آن چيست؟

پژوهش
1. با مطالعه آيات 123تا164سوره شعراء، شش آيه را که مشخص کننده نام سه قوم مورد بحث در اين درس و نام پيامبر آنها مي باشد استخراج کنيد و بنويسيد.
2. با مراجعه به سوره صف و نيز آيات 51 تا 57 سوره نور، دو آيه را که درباره وعده الهي مبني بر پيروزي کامل دين خداوند بر کفر و شرک مي باشد، مشخص کنيد.
أَن يطفِئُوا: خاموش کننده.
يأبي: ابا دارد، نمي گذارد.
لِيظهِرَه: تا آن را پيروز گرداند.