آموزش قرآن کریم

قرائات
طبقات قرائات:
قاريان قرآن را به طبقاتي تقسيم كرده اند:
طبقه اول: صحابه، عده اي از اصحاب به تعليم و تعلم قرآن اشتغال داشتند كه اين گروه را طبقه اول مي گويند.
طبقه دوم: شاگردان طبقه اول، اين عده تابعين هستند و عمدتاً در مكه و مدينه و كوفه، بصره و شام حوزه هاي قرائت داشته اند و به تعليم قرآن مشغول بودند.
طبقه سوم: اين عده در نصف قرن دوم بوده اند كه قرائت را از طبقه دوم اخذ كرده بودند.
طبقه چهارم: شاگردان و روات طبقه سوم مثل ابن عباس و حفص و خلف.
طبقه پنجم: طبقه اهل بحث و تأليف، اول كسي كه در قرائت كتابي تأليف كرد ابوعبيد قاسم بن سلام بود و پس از او احمد بن جبير كوفي و بعد اسماعيل بن اسحق مالكي و سپس ابو جعفر بن جرير طبري و بعد راجوني و بعد مجاهد بود.

قرا سبعه
هفت تن از طبقه سوم ميان مردم شهرت پيدا كردند و اين شهرت باعث شد كه ديگران را تحت الشعاع قرار بدهند. اين هفت تن با اين كه روات بسيار داشتند ولي دو راوي از آن ها معروف شدند كه عبارتند از:
1. ابن كثير مالكي: كه راويانش قنبل و بزمي مي باشند.
2. نافع مدني: راويانش قامون و ورش مي باشند.
3. عاصم كوفي: راويانش ابوبكر شعيه بن عباس و حفص مي باشند. و قرآني كه الآن در بين مردم دائر است مطابق قرائت عاصم است به روايت حفص.
4. حمزه كوفي: راويانش خلف و خلاد هستند.
5. كسايي كوفي: راويانش دوري و ابوالحارث هستند.
6. ابوعمروبن علا بصري: روايانش دوري و سوي مي باشند.
7. ابن عامر: روايانش هشام و ابن ذكوان هستند.