آموزش قرآن کریم

اهميت وقف و ابتدا
تعريف وقف و ابتدا
وقف و ابتدا فن با ارزشي است كه با شناخت آن كيفيت اداي قرائت معلوم مي شود از اين جهت كه قاري در چه محلهايي بايد وقف كند كه معنا تمام باشد و از چه جاهايي بايد شروع كند كه معنا را مختل نسازد.
اهميت وقف و ابتدا
در بيان اهميت اين بحث همين بس است كه بگوييم : خداوند پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را مامور كرده كه آيات قرآن كريم را با (ترتيل) بخواند: (ورتل القرآن ترتيلا) علي عليه السلام در بيان مراد خداوند در اين آيه فرمود: (الترتيل معرفة الوقوف و تجويد الحروف ترتيل شناخت محلهاي وقف و نيكو ادا كردن حروف است).

همچنين از ابن عباس
نقل شده است كه گفت: (الوقوف منازل القرآن)
محلهاي وقف منزلهاي قرآن است) توضيح اينكه: در گذشته در بين راهها منزلهايي براي توقف كوتاه مدت مسافران تعبيه شده بود كه مسافران در آنجا به استراحت و تجديد قوا مي پرداختند تا بتوانند بهتر به راه خود ادامه دهند اگر مسافري در يكي از اين منزلها متوقف نمي شد چه بسا توان آن را نداشت كه تا منزل بعدي راه را ادامه دهد و مجبور مي شد كه بين دو منزل در جاي نا مناسبي توقف كند ابن عباس در اين سخن خود قرآن رابه راه و قاري را به مسافر و موارد وقف را به منزلهاي بين راه تشبيه كرده است به اين معنا كه در قرآن محلهايي مناسب وجود دارد كه قاري مي تواند در آنها وقف كند و با تجديد نفس به نيكويي به قرائت خود ادامه دهد اگر قاري اين محلها را به خوبي نشناسد و يا در آنها وقف نكند چه بسا مجبور مي شود درجاهايي وقف كند كه محل مناسبي نيستند و موجب اخلال در معنا مي شود.
سلف صالح نيز به وقف و ابتدا اهميت مي دادند سيوطي در اين باره مي گويد: اخبار صحيح بلكه متواتر حاكي از آن است كه سلف صالح از قبيل: ابوجعفريزيد بن قعقاع

يكي از شخصيتهاي برجسته تابعين
امام نافع ابوعمرو يعقوب عاصم
و پيشوايان ديگر به آموختن و آموزش اين فن اهتمام زيادي داشته اند.

ابن انباري
مي گويد: (شناخت قرآن آنگاه به كمال رسد كه شناخت وقف و ابتدايش حاصل شود).

زكريا انصاري
مي گويد: محلهاي وقف مانند منازلي است كه مسافر در آن فرود مي آيد همانطور كه منازل بين راه از جهت خوش آب و هوا بودن و داشتن امكانات متفاوت است منازل قرآن نيز متفاوت است بعضي تام و بعضي كافي و برخي حسن است.

و بالاخره آنكه اين فن نزد بزرگان دانش قرائت تا اين اندازه از اهميت برخوردار بوده است كه بسياري از آنها شرط كرده اند كه تنها به كسي اجازه آموزش وتعليم قرآن دهند كه وقف و ابتدا را شناخته باشد

ابو حاتم سجستاني
گفته است: (من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن هر كس وقف را نشناسد قرآن را نشناخته است).