p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الكتاب | ترجمه قرآن، ترجمه هاي قرآن

ترجمه قرآن، ترجمه های قرآن


رهنما، زين العابدين

زين العابدين رهنما در 15 آذر 1273 ش در کربلا به دنيا آمد. علوم اسلامي را نزد استادان خود فرا گرفت. مدتي در نجف اشرف در رشته فقه و اصول تحصيل کرد. پس از طي ين مراحل علمي و پيمودن سريع درجات ترقي معنوي در 24 سالگي به يران آمد. سپس به فعاليتهي اجتماعي و کما بيش سياسي روي آورد. کار نويسندگي و روزنامه نگاري را از نشريه نو بهار به مديريت شادروان ملک الشعري بهار آغاز کرد. در 26 سالگي شخصا نشريه ي به نام رهنما به راه انداخت و بيش از يک دهه (از 1300 تا 1313ش) سردبيري روزنامه معتبر يران را عهده دار بود. در پي اختلاف و مخالفتي که با رضا شاه پيدا کرد، چند ماه به زندان افتاد و سپس از سال 1313ش به لبنان تبعيد شد. از 1320 تا 1329ش مشاغل گوناگون دولتي به عهده داشت؛ از جمله معاونت وزارت راه و فوائد عامه، معاونت نخست وزيري و رياست راديو يران. پس از جنگ دوم جهاني سفير يران در فرانسه سپس در لبنان، سوريه و اردن شد. از سال 1329 تا پيان عمر(1368ش) عمدتا به کار نويسندگي پرداخت.

مترجم از روش ترجمه خود چنين مي‌گويد كه: كوشش فوق‌العاده كردم كه ترجمه من نه‌تنها به متن قرآن هر چه بيشتر نزديك‌ باشد بلكه حتي‌المقدور همان تركيب‌بندي جملات، همان سبك‌ و انشاء همان رنگ‌آميزي كلمه و اختصار را كه در قرآن شريف است نگاهدارد و تا آنجا كه ممكن است از ترجمه تحت اللفظي و يا ترجمه به معني: كه تمام عطر و رنگ و قاب و قالب زيبي يات را از ميان مي‌برد،‌ دوري جويم و هر جا كه ناچار به ترجمه به معني شدم ترجمه‌ تحت الفظي يه را در زيرنويس همان صفحه نوشتم تا خواننده محترم بر طرز جمله‌بندي اصلي آن آگاه باشد و هر جا هم كه بري بيان و فهم مطلب در قالب فارسي ناگزير به افزودن كلمه‌ي به ترجمه شدم آن كلمه را ميان دو هلال (پرانتز) قرار دادم تا از متن جدا گردد.

مترجم در پيان مي‌نويسد: ميخواستم ذوق و شوق مردم را بري خواندن ترجمه‌فارسي آن اگر به درجه خواند متن عربي حفظ نكند تا درجه‌ي پيدار نگهدارد،‌ نه ينكه به كلّي آن را از ميان برد و خواننده را روگردان كند.

ميخواستم جواب‌گوي پرسش‌ها و سؤالاتي باشد كه بري هر خواننده، هنگام خواندن متن قرآن است مي‌دهد و ميل دارد آن ‌ها را بداند، ين قسمت مربوط به تفسيرهي زير صفحات قرآن مي‌شود.

سبک ترجمه:آزاد

نقاط قوت ترجمه :
1. ين ترجمه ابتدا در 1000 نسخه چاپ آزميشي شده و بري علمي فارسي زبان و قرآن شناس کشورهي شبه قاره و آسيي ميانه و عراق و سير کشورهي عربي فرستاده شد که 150 نفر پاسخهي انتقادي فرستادند که در بهسازي نهيي ترجمه به کار آمده است.
2. ويژگي ساختار و شکل و شميل ين ترجمه که تفسير و توضيحات گزينشي دارد که از ين قرار است:
الف. کل اثر در 4 مجلد وزيري است.
ب. داري مقدمه ي مفصل درباره شناساندن مسائلي ضروري از مسائل تاريخ اسلام و تاريخ قرآن و علوم قرآني است.
پ. متن قرآني اش برگرفته و صفحه بندي جديد شده از مصحف قاهره (ملک فؤاد) است.
ت. متن قرآن در نيم دست راست هر صفحه که از طول تقسيم شده آمده و تقطيع موضوعي شده است. يعني هر سوره بسته به طولش به چندين بخش تقسيم شده است.
ث. در پي نوشت با شماره گذاري جديد، توضيحات تفسيري و اطلاع بخشي آمده است.
ج. قبل از آغاز هر سوره، مقدمه ي در معرفي آن سوره با اطلاعاتي نيز مکي يا مدني بودن و ... آمده است.
چ. مترجم و دستياران باب جديدي در پژوهشهي قرآني-عربي باز کرده اند و آن مباحثي است تحت عنوان قرآن و ادب فارسي.