آموزش قرآن کریم


1. تنوين
2. مدّ
3. حروف ناخوانا
4. آموزش روخواني قرآن
5. قاعده حروف والي
6. قواعد روخواني قرآن
7. قاعده اِشباعِ (هاء ضمير)
8. گويش‌هاي عربي
9. تلاوت قرآن با صوت زيبا
10. مَدّ ( ـــــ )
11. وَصل ( ــــــ )
12. قاعده وَقف
13. اهمّيّت خواندن قرآن و آشنايي با آن
14. احكام و آداب خواندن قرآن
15. آداب باطني تلاوت قرآن
16. آموزش رو خواني قرآن
17. تشديد
18. سکون
19. تبديل صداي كوتاه به كشيده
20. تبديل صداهاي كشيده به كوتاه
21. وقف
22. حروف ناخوانا
23. وقف
24. آموزش روخواني قرآن
25. صداهاي کشيده
26. صداهاي كوتاه
27. الفباي قرآن
28. مقدمه اي بر آموزش روخواني قرآن كريم
29. آموزش قواعد صرف و نحو عربي
30. وقف و ابتداء
31. وقف و ابتداء
32. علامت گذاري حرف ساكن و مُنَوَّن با توجّه به احكام آن‌ها
33. تشديد
34. علامت تنوين و نحوه نوشتن و تلفّظ آن
35. سكون
36. حركات و حروف مدي
37. حروف تهجّي يا الفباي زبان عربي
38. مدّ و قصر
39. حروفي كه نوشته شده ولي خوانده نمي شوند
40. حروفي كه نوشته شده ولي خوانده نمي شوند
41. حروفي كه نوشته نشده ولي خوانده مي ‌شوند