آموزش قرآن کریم


1. مقدمه اي بر روش تدريس و روخواني.
2. وقف و ابتداء.
3. وقف و ابتداء.
4. روش تدريس حروف ناخوانا براي خردسالان.
5. روش تدريس صداهاي كشيده براي خرد سالان.
6. روش تدريس سكون براي بزرگسالان.
7. روش تدريس سكون براي خردسالان.
8. روش تدريس تشديد براي خردسالان.
9. روش تدريس تشديد براي بزرگسالان.
10. روش تدريس تنوين براي بزرگسالان و خردسالان.
11. علامت گذاري حرف ساكن و مُنَوَّن با توجّه به احكام آن‌ها.
12. تشديد.
13. علامت تنوين و نحوه نوشتن وتلفّظ آن.
14. سكون.
15. حركات و حروف مدي.
16. حروف تهجّي يا الفباي زبان عربي.
17. مدّ و قصر.
18. حروفي كه نوشته شده ولي خوانده نمي شوند.
19. حروفي كه نوشته شده ولي خوانده نمي شوند.
20. روش تدريس حروف ناخوانا براي بزرگسالان.
21. حروفي كه نوشته نشده ولي خوانده مي‌شوند.
22. روش تدريس اشباع -‌هاء- ضمير.
23. روش تدريس تنوين نزد حرف ساكن.
24. روش تدريس حروف و حروف مقطّعه قرآن كريم.
25. روش تدريس نحوة تلفّظ صحيح حركات با لحن عربي براي بزرگسالان.
26. روش تدريس حروف مدّي براي بزرگسالان.
27. تذكراتي چند براي معلمين قرآن کريم.